Ornitologiska Klubben Bankeryd

Förord
Det är nu 25 år sedan Ornitologiska Klubben Bankeryd upplöstes. Dess historia blev inte så lång, bara 30 år, men ändå av intresse att dokumentera tyckte tre gamla medlemmar i klubben. Per Jonas Andersson, Sven V Johansson och Bo Ahnström beslöt därför att samla in material och skriva klubbens historia. En av de mest tongivande i klubben var Carl-Gustav Öhman. På hans initiativ startades klubben och vid dess 10 års jubileum skrev han en historik, som i stora delar ligger till grund till följande historieskrivning.
En kort historik
Ornitologiska Klubben Bankeryd (OKB) bildades 1962, men egentligen börjar OKBs historia några år tidigare. Redan under vintern 1954-55 anordnades i ABFs regi en studiecirkel kallad ”Kvitter och krax”. Ämnet var fågelkunskap och cirkeln var en av de första i sitt slag i landet. Ledare var framlidne mästerlotsen Haldur Wigsten.
Efter att cirkeln avslutats, fortsatte kontakten mellan deltagarna och nya cirklar påbörjades. Så småningom bildades Bankerydsgruppen av Norra Smålands Ornitologiska Förening. Gruppen hade varken styrelse eller stadgar. Endast en sammankallande medlem, som kallade ett antal personer enligt en matrikel, till sammankomsterna. Ett visst fältornitologiskt arbete förekom också under denna tid. När Bankerydskretsen av Sveriges Naturskydds Förening (SNF) bildades 1961, beslutades att upplösa gruppen med en rekommendation till medlemmarna att ansluta sig till SNF.
Den 16 november 1962 sammanträffade 6 tidigare medlemmar i gruppen. Denna dag bildades OKB. I december tillkom ytterligare några medlemmar och stadgar antogs. För att bli medlem i OKB krävdes bl.a. obligatoriskt medlemskap i SOF. Vidare kunde nya medlemmar endast beviljas inträde efter att ha deltagit som gäst i klubbens sammankomster under en viss tid, samt vid inval av ny medlem måste samtliga aktiva klubbmedlemmar rösta för ett medlemskap för att upptagande skulle kunna ske. Kvinnliga medlemmar kom i fråga först under klubbens sista år.
De första åren hölls sammankomsterna i tur och ordning hemma hos medlemmarna. 1970 hade medlemsantalet ökat till 15 och gränsen för det möjliga medlemsantalet tycktes då vara nådd, under de omständigheter, som klubben då arbetade. Det var därför glädjande att klubben kunde flytta in i sin första egna lokal, hyrd av Bankerydshem, under hösten 1970. Under denna tid startades också klubbens ungdomsverksamhet upp, OKBU. Grunden till ett bibliotek blev också lagt nu.
Redan under våren 1971 kunde klubben flytta in i en ny och större lokal vid Attarpsvägen mitt emot Centralskolan, även denna hyrd av Bankerydshem. Genom bidrag av medlemmar kunde lokalen möbleras och biblioteket utökas väsentligt.
OKBs verksamhetsområde omfattade de västra delarna av Jönköpings kommun, där inventeringar och skådande koncentrerades till främst Dumme mosse med omnejd. På uppdrag av Länsstyrelsen gjordes en omfattande inventering av hela mosskomplexet med randzoner under våren 1976. Även inventering av sjöar har gjorts i verksamhetsområdet. Ett arbete som helt utfördes i OKBUs regi var vinterfågelinventering i Bankeryd under fem vintrar under 1970-talet. Kärret vid Tranebo var igenväxt och öppet vatten fanns endast när vattenståndet var högt i Risbrodammen. 1984 gjordes en utgrävning av rotfilten i kärret, så att tre öppna vattenytor bildades med varsin ö i mitten. Ännu när detta skrivs, 2017, är dessa vattenytor öppna.

Samma år, 1984, byggdes ett fågeltorn i klubbens regi. Placeringen var vid Risbrodammen, strax väster om Gigeryd. Klubbmedlemmarna byggde, men det var Lennart Öhman, som var den drivande av bygget. Framför tornet finns en skrattmåskoloni. Man ser ut över dammen och norra delen av Dumme Mosse och i fonden ser man Taberg.

Varje år anordnades längre och kortare exkursionsresor. Varje år i mitten av mars och i mitten av oktober genomfördes resor till Öland och varje vår ordnades ett ”vårblot” vid Kävsjön vid Store mosse. Protokollförda sammanträden hölls den första fredagen i varje månad utom i juli och augusti. Medlemmarna fick i tur och ordning stå för ”värdskapet” för månadsmötet och bjuda på förtäring.
Av olika skäl avtog verksamheten i klubben och den avvecklades i februari 1992.
Under tiden hade en ny fågelklubb bildats, Södra Vätterbygdens Fågelklubb, vilken senare blev Jönköpings Fågelklubb. Avsikten var att denna klubb skulle vara en klubb för Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Rosenlunds Ornitologiska klubb, vars verksamhetsområde var östra kommundelarna, i synnerhet Landsjön, avvecklades och uppgick i Jönköpings Fågelklubb då den bildades.
Bilagor:
Styrelsesammansättning
Medlemsmatrikel
Kopia avvecklingsbeslut
Foton
Fåglarnas ankomst 1911 – 1934

Kommentarer inaktiverade.